Αποστολή

Η Αναπτυξιακή Σύμπραξη (Α.Σ) «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» αποτελεί ένα εγχείρημα συνένωσης των δυνάμεων των τοπικών επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων, που θα συμβάλλει στη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που τη στηρίζουν, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας σε σχετικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπως η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη καινοτομίας στην παραγωγή κι εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών, η «πράσινη» οικονομία, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics κλπ. Στους τομείς αυτούς μπορεί να εξειδικευτούν σε βάθος άνεργοι πτυχιούχοι ώστε να καλύψουν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Η Α.Σ. «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» υλοποιεί την Πράξη «Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης» στο πλαίσιο της Δράσης 7 «Τοπικά Σχέδια για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» είναι οι Αναπτυξιακές Συμπράξεις (Α.Σ.), όπως αυτές ορίζονται, οργανώνονται και λειτουργούν βάσει του άρθρου 18 του Ν.4019/2011 (216/Α) και λειτουργεί αποκλειστικά για την εκτέλεση της Πράξης. Αντικείμενο των «Τοπικών Σχεδίων για την Απασχόληση, προσαρμοσμένα στις ανάγκες των τοπικών αγορών εργασίας» είναι η ενεργοποίηση και κινητοποίηση των τοπικών φορέων με στόχο την εξασφάλιση της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης για ανέργους, ως αποτέλεσμα διάγνωσης εξειδικευμένων τοπικών αναγκών και ανάδειξης των αναπτυξιακών δυνατοτήτων της περιοχής παρέμβασης.

Οι πράξεις αφορούν στην προετοιμασία των ανέργων ωφελουμένων και περιλαμβάνουν όλες τις απαραίτητες ενέργειες, από τη διαδικασία επιλογής μέχρι και την επιβεβαίωση της εξασφάλισης της δημιουργίας θέσεων απασχόλησης και τη διατήρηση αυτών τουλάχιστον για 3 μήνες. Οι υλοποιούμενες πράξεις έχουν ως πεδίο αναφοράς τις τοπικές αγορές εργασίας και επικεντρώνονται στην υποστήριξη των ωφελουμένων αλλά και των επιχειρήσεων μιας οριοθετημένης περιοχής, για τη σύζευξη της προσφοράς και της ζήτησης εργασίας. Οι πράξεις δίνουν έμφαση τόσο στην εξυπηρέτηση των αναγκών της υπάρχουσας τοπικής επιχειρηματικής κοινότητας, όσο και στη διεύρυνση αυτής μέσω της υποστήριξης και ενίσχυσης νέων επιχειρηματιών και της ανάδειξης νέων βιώσιμων πεδίων επιχειρηματικής δραστηριότητας.

Η Α.Σ. «Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση» έχει γεωγραφική εμβέλεια στο σύνολο της Περιφερειακής Ενότητας Θεσσαλονίκης, εστιάζοντας στον τομεά της μεταποίησης και των υπηρεσιών που την εξυπηρετούν και στην οπτική προετοιμασίας και (επαν)ένταξης ανέργων στην αγορά εργασίας.