Δράσεις

Στόχος της Α.Σ. «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» είναι η προετοιμασία 165 ανέργων με σχτικά υψηλή εξειδίκευση, μέσω τις επαγγελματικής κατάρτισης για την απόκτηση επαγγελματικών αλλά και οριζόντιων προσόντων, αλλά και δράσεις συμβουλευτικής, πληροφόρησης και υποστήριξης, προκειμένου είτε να αναλάβουν επιχειρηματικές δραστηριότητες, είτε να στελεχώσουν θέσεις σε υφιστάμενες επχιειρήσεις στους εξής τομείς:

 • ειδικότητες για την υποστήριξη της εξωστρέφειας των επιχειρήσεων,
 • ειδικότητες σχετικά με την ανάπτυξη της καινοτομίας στην παραγωγή, διάθεση και εμπορία προϊόντων,
 • ειδικότητες της πράσινης οικονομίας,
 • ειδικότητες ανάπτυξης και σχεδιασμού νέων προϊόντων,
 • ειδικότητες δικτύωσης, διαχείρισης και πωλήσεων μέσω ΤΠΕ,
 • ειδικότητες στον τομέα των Logistics

Για την επίτευξη των παραπάνω στόχων, η Α.Σ. υλοποιεί σειρά αλληλένδετων δράσεων που εντάσσονται στις παρακάτω κατηγορίες:

 • πληροφόρηση – συμβολευτική – υποστήριξη,
 • κατάρτιση – επιμόρφωση,
 • ενέργειες ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης,
 • μελέτες,
 • δικτύωση

Ειδικότερα, στο πλαίσιο υλοποίησης της Πράξης, εκπονούνται από την Αναπτυξιακή Σύμπραξη οι ακόλουθες μελέτες, οι οι οποίες στοχεύουν στην ανάλυση της τοπικής αγοράς εργασίας, στη διερεύνηση της προσφοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό, στην ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στους τομείς της καινοτόμας επιχειρηματικότητας και στη διερεύνηση της ζήτησης υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας:

 • Μελέτη προσφοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών που την εξυπηρετούν - ανάδειξη χάσματος δεξιοτήτων-προσδιορισμός ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων,
 • Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης,
 • Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στους τομείς της καινοτόμας μεταποίησης,
 • Έρευνα αγοράς για τη ζήτηση υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Παράλληλα, η Α.Σ. «Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση» έχει αωαλάβει δράσεις δικτύωσης οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) δικτύωση με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες, (ii) δικτύωση με ομάδα μεντόρων υπέρ της μικροεπιχειρηματικότητας (iii) διοργάνωση Διήμερου Καριέρας, καθώς και (iv) διάχυση πληροφοριών σχετικά με καλές πρακτικές από την Πράξη και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες.

Για την επίτευξη των στόχων και σκοπών της Πράξης, η Α.Σ. υλοποιεί ευρεία δέμση δραστηριοτήτων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης, οι οποίες οι οποίες περιλαμβάνουν: (i) ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού πληροφοριακού υλικού, (ii) δημοσιοποίηση του σχεδίου και των δράσεών του στα ΜΜΕ, (iii) ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου, (iv) ευαισθητοποίηση επιχειρήσεων, (v) ανάπτυξη διαδικτυακής πύλης ενημέρωσης, (vi) διοργάνωση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών (vii) δημοσιοποίηση των αποτελεσμάτων του έργου.

Τα κύρια εργαλεία προώθησης της απασχόλησης και υποστήριξης της επιχειρηματικότητας της Α.Σ. «Επιχειρείν & Απασχόληση στη Μεταποίηση» είναι η συμβουλευτική που παρέχεται στους οφελούμενους, για την διάγνωση αναγκών τους, συμβουλευτική επιχειρηματικότητας και κοινωνικής επιχειρηματικότητας, εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις, συμβουλευτική υποστήριξη ωφελουμένων μετά την πρόσληψή τους και προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις Εταιρικής Κοινωνικής Ευθύνης (ΕΚΕ), καθώς και η Κατάρτιση – και Επιμόρφωση των ομάδων στόχων με σκοπό την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων, την καινοτόμο επιχειρηματικότητα, την λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων καθώς και την απόκτηση οριζόντιων προσόντων που απαιτούν οι παραπάνω επιμορφώσεις.

Αναλυτικά, το Σχέδιο της Α.Σ. «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» για την υλοποίηση της Πράξης περιλαμβάνει τις ακόλουθες δραστηριότητες:

ΜΕΛΕΤΕΣ

Δράση 1

Μελέτη προσφοράς εργασίας σε ανθρώπινο δυναμικό στον τομέα της μεταποίησης και των υπηρεσιών που την εξυπηρετούν - ανάδειξη χάσματος δεξιοτήτων-προσδιορισμός ειδικοτήτων και εξειδικεύσεων

Δράση 2

Ανάλυση της υφιστάμενης κατάστασης της αγοράς εργασίας της Π.Ε. Θεσσαλονίκης

Δράση 3

Εντοπισμός και ανάδειξη καλών πρακτικών σε θέματα ανάπτυξης επιχειρηματικότητας στους τομείς της καινοτόμας μεταποίησης

Δράση 4

Έρευνα αγοράς για τη ζήτηση υπηρεσιών κοινωνικής οικονομίας στην Π.Ε. Θεσσαλονίκης

ΔΙΚΤΥΩΣΗ

Δράση 5

Δίκτυο συνεργασίας και κοινωνικού διαλόγου με άλλες ΑΣ και συναφείς τοπικές πρωτοβουλίες

Δράση 6

Πρόγραμμα δικτύωσης με ομάδα μεντόρων υπέρ της μικροεπιχειρηματικότητας

Δράση 7

Διήμερο καριέρας

Δράση 8

Οριζόντιο Mainstreaming για τη διάχυση της πληροφορίας σχετικά με καλές πρακτικές από το έργο και άλλες συναφείς πρωτοβουλίες

ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ & ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ

Δράση 9

Συντονισμός και διαχείριση έργου

ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ – ΕΠΙΜΟΡΦΩΣΗ

Δράση 10

Πρόγραμμα κατάρτισης: Εξαγωγικό Marketing και διαδικασίες διεθνούς εμπορίου

Δράση 11

Πρόγραμμα κατάρτισης: Ανάπτυξη καινοτομίας στην παραγωγή διάθεση κι εμπορία προϊόντων/υπηρεσιών

Δράση 12

Πρόγραμμα κατάρτισης: Σχεδιασμός και ανάπτυξη νέων προϊόντων ή/και διαδικασιών στις μεταποιητικές επιχειρήσεις

Δράση 13

Πρόγραμμα κατάρτισης: Εξειδίκευση σε θέματα διαχείρισης εφοδιαστικής αλυσίδας-logistics σε μεταποιητικές επιχειρήσεις

Δράση 14

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας 1

Δράση 15

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων σε θέματα καινοτόμου επιχειρηματικότητας 2

Δράση 16

Πρόγραμμα επαγγελματικής κατάρτισης ανέργων για την απόκτηση επαγγελματικών προσόντων στη λειτουργία κοινωνικών επιχειρήσεων

Δράση 17

Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων πριν την πρόσληψη

Δράση 18

Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων επιχειρηματικότητας

Δράση 19

Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων επιχειρηματικότητας

Δράση 20

Συνοδευτική επιμόρφωση απόκτησης οριζόντιων προσόντων κοινωνικής οικονομίας

ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ – ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

Δράση 21

Συμβουλευτική επιλογής ωφελουμένων και διάγνωσης των αναγκών

Δράση 22

Συμβουλευτική επιχειρηματικότητας για την ίδρυση νέων καινοτόμων επιχειρήσεων

Δράση 23

Συμβουλευτική κοινωνικής επιχειρηματικότητας για την ίδρυση κοινωνικών επιχειρήσεων

Δράση 24

Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

Δράση 25

Εκπόνηση επιχειρησιακών σχεδίων ίδρυσης νέων κοινωνικών επιχειρήσεων και μελέτες αιτήσεων υπαγωγής σε ενισχύσεις

Δράση 26

Συμβουλευτική υποστήριξης ωφελουμένων μετά την πρόσληψή τους (60 άτομα) ή την τοποθέτηση σε θέσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας (35 άτομα)

Δράση 27

Προώθηση της δικτύωσης του σχεδίου με δράσεις ΕΚΕ

ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ – ΕΥΑΙΣΘΗΤΟΠΟΙΗΣΗΣ

Δράση 28

Ανάπτυξη και διανομή έντυπου & ηλεκτρονικού υλικού για την ταυτότητα του έργου

Δράση 29

Πρόγραμμα ενεργειών δημοσιοποίησης στα ΜΜΕ

Δράση 30

Πρόγραμμα ενεργειών ευαισθητοποίησης της τοπικής κοινωνίας & των ομάδων στόχου

Δράση 31

Δράσεις ευαισθητοποίησης επιχειρήσεων

Δράση 32

Διαδικτυακή Πύλη ενημέρωσης

Δράση 33

Δράση διαγωνισμού Αριστείας και βράβευση νέων επιχειρηματικών ιδεών

Δράση 34

Δράσεις δημοσιοποίησης των αποτελεσμάτων του έργου