Οφελούμενοι

Βασικό πρόβλημα της περιοχής παρέμβασης είναι η συνεχώς αυξανόμενη ανεργία η οποία πλήττει ιδιαίτερα και τους νέους πτυχιούχους, με ή χωρίς εργασιακή εμπειρία. Το πρόβλημα είναι κατά βάση διαρθρωτικό και οφείλεται στην αδυναμία της σύζευξης εκπαιδευτικού συστήματος με ανάγκες του τοπικού παραγωγικού ιστού. Η οικονομική ύφεση έχει επίσης οδηγήσει και μεγαλύτερους σε ηλικία εξειδικευμένους εργαζόμενους στην ανεργία, δημιουργώντας κοινωνικού αποκλεισμού σε αυτό το τμήμα του πληθυσμού διότι δυσκολεύεται να επανενταχθεί στην αγορά εργασίας. Επίσης, ένα μέρος εξειδικευμένου ανθρώπινου δυναμικού οδεύει προς μετανάστευση λόγω έλλειψης πληροφόρησης στις ειδικές ανάγκες των μεταποιητικών επιχειρήσεων της περιοχής. Με δεδομένη την οικονομική κρίση και την συνεχιζόμενη ύφεση, η βασική ανάγκη για τις περιοχές όπως η Π.Ε Θεσσαλονίκης που έχουν πλεονάζον και εξειδικευμένο εργατικό δυναμικό είναι επίσης και η υποστήριξη της δημιουργίας νέων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων και μικρών επιχειρήσεων που θα ενσωματώνουν καινοτομία και γνώση και θα δημιουργούν νέες θέσεις εργασίας πολλαπλασιαστικά σε νέα επιχειρηματικά πεδία που εξυπηρετούν τις μεγαλύτερες επιχειρήσεις, ιδιαίτερα τις μεταποιητικές. Η δημιουργία ορισμένων τέτοιων καινοτομικών επιχειρήσεων θα δημιουργήσει απόθεμα καινοτομίας και νέα επιχειρηματικότητα που πιθανά θα συμπαρασύρει και θα βελτιώσει το επιχειρηματικό περιβάλλον στο σύνολο της Π.Ε.

Το Τοπικό Σχέδιο«Ενθαρρύνοντας την επιχειρηματικότητα και την απασχόληση στον τομέα της μεταποίησης, στην ΠΕ Θεσσαλονίκης» που υλοποιεί η Α.Σ. «Επιχειρείν και Απασχόληση στη Μεταποίηση» αποτελεί ένα εγχείρημα συνένωσης των δυνάμεων των τοπικών επιχειρηματικών και αναπτυξιακών φορέων, που θα συμβάλλει στη διεύρυνση και βελτίωση των γνώσεων και δεξιοτήτων του ανθρώπινου δυναμικού στους τομείς της μεταποίησης και των υπηρεσιών που τη στηρίζουν, με σκοπό την καταπολέμηση της ανεργίας σε σχετικά επαγγέλματα υψηλής εξειδίκευσης σε ειδικότητες όπως η εξωστρέφεια των επιχειρήσεων, η ανάπτυξη καινοτομίας στην παραγωγή κι εμπορία προϊόντων και υπηρεσιών, η «πράσινη» οικονομία, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη νέων προϊόντων και διαδικασιών, η διαχείριση εφοδιαστικής αλυσίδας – logistics κλπ. Στους τομείς αυτούς μπορεί να εξειδικευτούν σε βάθος άνεργοι πτυχιούχοι ώστε να καλύψουν θέσεις εργασίας υψηλής εξειδίκευσης.

Οι ομάδες-στόχου της παρέμβασης είναι:

 • νεοεισερχόμενοι άνεργοι, απόφοιτοι ανώτατων ή τεχνολογικών εκπαιδευτικών ιδρυμάτων,
 • άνεργες γυναίκες με υψηλή εξειδίκευση στους τομείς παρέμβασης,
 • άνεργοι άνω των 45 ετών, υψηλής εξειδίκευσης οι οποίοι έχασαν τη δουλειά τους λόγω των διαρθρωτικών αλλαγών στην οικονομία,
 • κατηγορίες συναφών επιστημόνων, όπως για παράδειγμα μηχανικοί, τεχνολόγοι κλπ.

Από την υλοποίηση του έργου αναμένεται να επωφεληθούν συνολικά 165 άτομα των παραπάνω υποομάδων στόχων. Τα εκτιμώμενα αποτελέσματα από την ολοκλήρωση του έργου αφορούν στα κάτωθι:

Σύνολο ωφελουμένων: 165 άτομα

 • αριθμός ωφελουμένων που θα ιδρύουν νέα επιχείρηση : 45 άτομα,
 • αριθμός ωφελουμένων που θα προσληφθούν σε επιχειρήσεις: 60 άτομα,
 • αριθμός ωφελουμένων που θα υπογράψουν συμβάσεις απόκτησης εργασιακής εμπειρίας στον ιδιωτικό τομέα: 35 άτομα,
 • αριθμός νέων επιστημόνων και ασφαλισμένων ΟΓΑ που θα εκτελέσουν έργο σχετικό με το αντικείμενο της πράξης, εντός τριμήνου: 10 άτομα,
 • αριθμός κοινωνικών επιχειρήσεων και απασχολούμενων σε αυτές: 4 επιχειρήσεις με σύνολο 25 απασχολουμένων,
 • αριθμός θέσεων απασχόλησης που δημιουργούνται σε δυναμικούς κλάδους:50 άτομα,
 • αριθμός ωφελουμένων γυναικών: 99 άτομα,
 • αριθμός ωφελουμένων νέων (κάτω των 25 ετών): 50 άτομα

Το πρώτο στάδιο μετά την επιλογή των ωφελουμένων είναι η καταγραφή, διάγνωση και αντιμετώπιση των αναγκών τους. Για το σκοπό αυτό θα χρησιμοποιηθούν κατάλληλα διαγνωστικά εργαλεία, τα οποία ειδικότερα θα βοηθούν τον εργασιακό σύμβουλο στα εξής:

 • Ανάδειξη των εκπαιδευτικών, επαγγελματικών και κοινωνικών αναγκών των ωφελούμενων,
 • Προσδιορισμός των γνώσεων, των ικανοτήτων και των δεξιοτήτων που απαιτούνται για την (επαν)ένταξη στην αγορά εργασίας είτε μέσω της απασχόλησης είτε μέσω της επιχειρηματικότητας,
 • Διερεύνηση της ανάγκης απόκτησης εργασιακής εμπειρίας,
 • Αποτύπωση των στάσεων των ωφελούμενων αναφορικά με την εργασία και την εκπαίδευση,
 • Δημιουργία ενός ατομικού προφίλ για κάθε ωφελούμενο έτσι ώστε να προσδιοριστούν οι υπηρεσίες που ανταποκρίνονται στις ανάγκες του.